Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率64.3840906938229%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.23177587115267%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率21.7290942366174%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.96295733891131%當代篆刻家專區__點閱率2.52445537721903%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.74031219118676%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.42730999549177%回首頁
 
 印學在線>數位印譜>名家用印單元>民國近代人物篇>陳半丁用印印譜  

 名家風範單元
 篆刻風格單元
 佈局設計單元
 印文情事單元
 名家用印單元
 --清初期人物篇
 --清中期人物篇
 --清晚期人物篇
 --清末民初人物篇
 --民國近代人物篇
 ----陳半丁用印印譜
 ----高時豐用印印譜
 ----高時顯用印印譜
 ----高時敷用印印譜
 ----陳融用印印譜
 ----陳敬第用印印譜
 ----胡毅用印印譜
 ----丁仁用印印譜
 ----孫壯用印印譜
 ----李尹桑用印印譜
 ----王禔用印印譜
 ----徐宗浩用印印譜
 ----朱葆慈用印印譜
 ----王錫璜用印印譜
 ----余紹宋用印印譜
 ----謝磊明用印印譜
 ----壽璽用印印譜
 ----唐醉石用印印譜
 ----易均室用印印譜
 ----李錡用印印譜
 ----陳摩用印印譜
 ----簡經綸用印印譜
 ----區夢良用印印譜
 ----屈向邦用印印譜
 ----梁效鈞用印印譜
 ----徐世章用印印譜
 ----周康元用印印譜
 ----夏宜滋用印印譜
 ----喬曾劬用印印譜
 ----朱屺瞻用印印譜
 ----葛昌楹用印印譜
 ----葛昌枌用印印譜
 ----朱孔陽用印印譜
 ----吳湖帆用印印譜
 ----徐悲鴻用印印譜
 ----溥儒用印印譜
 ----錢瘦鐵用印印譜
 ----吳仲坰用印印譜
 ----高仁偶用印印譜
 ----張道藩用印印譜
 ----鄧散木用印印譜
 ----林熊光用印印譜
 ----章受蒼用印印譜
 ----王南亭用印印譜
 ----孫壽熙用印印譜
 ----張大千用印印譜
 ----沙孟海用印印譜
 ----曾克耑用印印譜
 ----黃般若用印印譜
 ----張目寒用印印譜
 ----商承祚用印印譜
 ----來楚生用印印譜
 ----趙少昂用印印譜
 ----潘伯鷹用印印譜
 ----韓登安用印印譜
 ----陳運彰用印印譜
 ----陳巨來用印印譜
 ----姚玉笙用印印譜
 ----王季遷用印印譜
 ----楊慶簪用印印譜
 ----陳雲彰用印印譜
 ----曾紹杰用印印譜
 ----黃文寬用印印譜
 ----唐雲用印印譜
 ----謝稚柳用印印譜
 ----麥乾修用印印譜
 ----陳之初用印印譜
 ----秦康祥用印印譜
 ----王誓用印印譜
 ----王洪銘用印印譜
 ----鍾啟恆用印印譜
 特別專題單元

 
 
《陳半丁用印印譜》
高時豐用印印譜

陳半丁(1876∼1970),單名陳年,字靜山、晴山,號半丁、辟禪、山陰道人、山陰布衣、鑒湖釣徒、蓬萊山民、不須翁、竹環、半翁、半叟、半痴、半丁老、半野老、老復丁、稽山半老、藐世頭陀、千秋老衲。浙江紹興人。幼時貧寒,有孿生兄弟。二十歲到上海,獲識任伯年、吳昌碩,並備受吳氏器重,親為傳授六法及篆刻要訣。善用缶翁鈍刀法,後篆法、章法能別具機杼,一洗時媚險怪習氣。印風高古脫俗,渾厚自然。本印譜共選錄有 164 印。

頁次   1  2   3   4  總164印 
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
我無為 
吳昌碩刻
1910  約1.0X2.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
山陰陳年 
吳昌碩刻
1910  約1.6X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
晴山 
吳昌碩刻
1910  約1.6X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁 
吳昌碩刻
1910  約0.9X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
 
吳昌碩刻
1910  約1.8X1.8cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
靜山 
吳昌碩刻
1910  約1.4X1.4cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
年長壽 
陳半丁刻
  約1.1X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁老人 
陳半丁刻
  約1.3X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年 
陳半丁刻
  約0.9X0.8cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁老人 
陳半丁刻
  約1.7X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁塗抹 
陳半丁刻
  約2.0X2.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁老人 
陳半丁刻
  約1.3X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年 
陳半丁刻
  約1.1X1.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
竹環 
陳半丁刻
  約1.0X1.0cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁老人 
陳半丁刻
  約0.7X0.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁不朽 
陳半丁刻
  約1.2X1.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
竹環齋 
陳半丁刻
  約1.3X1.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
老復丁 
陳半丁刻
  約0.9X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年 
陳半丁刻
  約1.2X1.0cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年揮翰 
陳半丁刻
  約1.8X2.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年 
陳半丁刻
  約1.3X1.4cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
竹環 
陳半丁刻
  約1.0X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年之印 
陳半丁刻
  約1.7X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年印 回文
陳半丁刻
  約1.6X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁 
陳半丁刻
  約2.3X2.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁 
陳半丁刻
  約1.2X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
臣年 
陳半丁刻
  約1.1X1.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
印人不讓 
陳半丁刻
  約1.3X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
竹環齋鑑定 
陳半丁刻
  約1.9X2.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
山陰陳年辟禪 
陳半丁刻
  約1.1X2.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年 
陳半丁刻
  約1.4X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
老年清苦 
陳半丁刻
  約1.8X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁弄翰 
陳半丁刻
  約1.5X1.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁書畫 
陳半丁刻
  約1.4X1.4cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
不如識一丁 
陳半丁刻
  約1.4X2.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
老年之筆 
陳半丁刻
  約2.1X2.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁經眼 
陳半丁刻
  約1.5X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
老年所作 
陳半丁刻
  約1.6X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁氏 
陳半丁刻
  約1.2X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
山陰陳年章 
陳半丁刻
  約1.9X1.8cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年私印 
陳半丁刻
  約1.4X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
竹環齋 
陳半丁刻
  約2.0X2.0cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半翁 
陳半丁刻
  約0.8X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁老人 
陳半丁刻
  約1.2X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
白髮催年老 
陳半丁刻
  約2.5X2.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半丁老人 
陳半丁刻
  約2.2X2.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
半野老 
陳半丁刻
  約1.9X2.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年丙子雙生 
陳半丁刻
  約1.7X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
鄉人知老不知年 
陳半丁刻
  約1.8X2.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
陳年—四靈圖像— 
陳半丁刻
  約2.2X2.2cm
頁次   1  2   3   4  總164印 


2017/8/6 更新閱讀凡例  聲明啟事