Home_The Chinese Seal Engraving professional website_Virtual Micro Studio
Virtual Micro Studio
會員登入  
真微書屋印學資料庫__點閱率64.4813888587953%篆刻年歷1051-1911__點閱率7.21410970799132%琳瑯滿目的數位化印譜__點閱率21.664175799427%篆刻講座-方寸有情__點閱率1.9717485664199%當代篆刻家專區__點閱率2.49921316873744%真微書屋&黃嘗銘__點閱率1.73993172976396%真微書屋篆刻印學網__點閱率0.429427822781533%回首頁
 
 印學在線>數位印譜>名家用印單元>民國近代人物篇>李尹桑用印印譜  

 名家風範單元
 篆刻風格單元
 佈局設計單元
 印文情事單元
 名家用印單元
 --清初期人物篇
 --清中期人物篇
 --清晚期人物篇
 --清末民初人物篇
 --民國近代人物篇
 ----陳半丁用印印譜
 ----高時豐用印印譜
 ----高時顯用印印譜
 ----高時敷用印印譜
 ----陳融用印印譜
 ----陳敬第用印印譜
 ----胡毅用印印譜
 ----丁仁用印印譜
 ----孫壯用印印譜
 ----李尹桑用印印譜
 ----王禔用印印譜
 ----徐宗浩用印印譜
 ----朱葆慈用印印譜
 ----王錫璜用印印譜
 ----余紹宋用印印譜
 ----謝磊明用印印譜
 ----壽璽用印印譜
 ----唐醉石用印印譜
 ----易均室用印印譜
 ----李錡用印印譜
 ----陳摩用印印譜
 ----簡經綸用印印譜
 ----區夢良用印印譜
 ----屈向邦用印印譜
 ----梁效鈞用印印譜
 ----徐世章用印印譜
 ----周康元用印印譜
 ----夏宜滋用印印譜
 ----喬曾劬用印印譜
 ----朱屺瞻用印印譜
 ----葛昌楹用印印譜
 ----葛昌枌用印印譜
 ----朱孔陽用印印譜
 ----吳湖帆用印印譜
 ----徐悲鴻用印印譜
 ----溥儒用印印譜
 ----錢瘦鐵用印印譜
 ----吳仲坰用印印譜
 ----高仁偶用印印譜
 ----張道藩用印印譜
 ----鄧散木用印印譜
 ----林熊光用印印譜
 ----章受蒼用印印譜
 ----王南亭用印印譜
 ----孫壽熙用印印譜
 ----張大千用印印譜
 ----沙孟海用印印譜
 ----曾克耑用印印譜
 ----黃般若用印印譜
 ----張目寒用印印譜
 ----商承祚用印印譜
 ----來楚生用印印譜
 ----趙少昂用印印譜
 ----潘伯鷹用印印譜
 ----韓登安用印印譜
 ----陳運彰用印印譜
 ----陳巨來用印印譜
 ----姚玉笙用印印譜
 ----王季遷用印印譜
 ----楊慶簪用印印譜
 ----陳雲彰用印印譜
 ----曾紹杰用印印譜
 ----黃文寬用印印譜
 ----唐雲用印印譜
 ----謝稚柳用印印譜
 ----麥乾修用印印譜
 ----陳之初用印印譜
 ----秦康祥用印印譜
 ----王誓用印印譜
 ----王洪銘用印印譜
 ----鍾啟恆用印印譜
 特別專題單元

 
孫壯用印印譜 
《李尹桑用印印譜》
王禔用印印譜

李尹桑(1882∼1945),字茗柯、酩柯、榠柯、師實,號壺父、璽齋、鉥齋、秦齋、若虛、朱華、公之佗。原籍江蘇吳縣,後家廣東番禺。工書法,臨摹秦、漢諸碑,饒有金石氣。畫以花卉見長。刻印為黃士陵高足,精治小璽,印文方折硬挺,用刀生辣犀利,布局謹嚴穩重中多變化,作品載譽嶺南。與黃賓虹、易大庵、鄧爾疋交善。晚年除嘗為小吏外,均以鬻印為生,印之流佈嶺海及省外者至夥。存世有《大同石佛龕印稿》、《李璽齋先生印存》、《異鉤室璽印集存》、《戊寅印稿》及與易大庵合輯《秦齋魏齋璽印合稿》。本印譜共選錄有 95 印。

頁次   1  2  總95印 
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯所作 
黃士陵刻
  約1.1X1.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實私印 
黃士陵刻
  約1.2X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李師實 
黃士陵刻
  約1.5X1.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李師實 
黃士陵刻
  約1.1X1.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李酩柯 
黃士陵刻
  約2.0X2.0cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實印信長年 
黃士陵刻
  約1.9X1.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯 
黃士陵刻
  約0.8X0.8cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯 
黃士陵刻
  約1.2X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯 
黃士陵刻
  約1.6X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
造化吾師 
黃士陵刻
  約3.0X2.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李七 
黃士陵刻
  約1.2X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯所藏 
黃士陵刻
  約1.6X3.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯翰墨 
黃士陵刻
  約2.0X1.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯詩草 
黃士陵刻
  約1.7X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
朱華 
黃士陵刻
  約2.5X2.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
綠雲軒主 
黃士陵刻
  約2.2X2.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
丙辰 
黃士陵刻
  約1.3X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
七郎 
黃士陵刻
  約1.1X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
實印 
黃士陵刻
  約1.5X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
肺肝如雪目上于天 
黃士陵刻
  約2.6X2.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
富貴于我如浮雲 
黃士陵刻
  約4.1X4.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯 
黃士陵刻
  約1.3X1.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
繢事後素 
黃士陵刻
  約1.7X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯圖書 
黃士陵刻
  約2.6X2.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實酩柯 
黃士陵刻
  約2.3X2.3cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯所藏石墨 
黃士陵刻
  約2.0X3.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯有實理 
黃士陵刻
  約2.5X2.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李師實長壽年 
黃士陵刻
  約2.2X2.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯有實理 
黃士陵刻
  約1.7X2.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯圖籍 
黃士陵刻
  約1.9X2.4cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯學書 
黃士陵刻
  約2.0X2.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
朱華 
黃士陵刻
  約1.9X1.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯 
黃士陵刻
  約1.4X2.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
朱華學篆 
黃士陵刻
  約2.1X2.1cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯書畫 
黃士陵刻
  約1.5X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯 
黃士陵刻
  約1.5X1.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實 
黃士陵刻
  約1.3X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實 
黃士陵刻
  約1.8X2.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李師實印 回文
黃士陵刻
  約1.6X1.6cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
 
黃士陵刻
  約1.3X1.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實長年 
黃士陵刻
  約1.9X2.0cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
隴西 
黃士陵刻
  約1.5X1.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
臣師實 
黃士陵刻
  約1.7X1.7cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
師實私印 
黃士陵刻
  約1.9X2.0cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
茗柯 
黃士陵刻
  約2.4X2.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
酩柯 
黃士陵刻
  約1.2X2.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李師實印 回文
黃士陵刻
  約2.5X2.5cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
李師實 
黃士陵刻
  約1.8X1.9cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
 
黃士陵刻
  約1.0X1.2cm
☉-1,扣點數 1 點,可讀放大影像
七郎 
黃士陵刻
1895  約1.4X1.6cm
頁次   1  2  總95印 


2017/8/6 更新閱讀凡例  聲明啟事